Všeobecné smluvní podmínky s informacemi o zákaznících

Obsah

 1. Rozsah
 2. Uzavření smlouvy
 3. Právo na odstoupení od smlouvy
 4. Ceny a platební podmínky
 5. Dodací a přepravní podmínky
 6. Výhrada vlastnictví
 7. Odpovědnost za vady (záruka)
 8. Uplatnění propagačních poukazů
 9. Uplatnění dárkové karty
 10. Alternativní řešení sporů

1) Rozsah

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti ERTG d.o.o. (dále jen „prodávající“) se vztahují na všechny smlouvy o dodávce zboží, které spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „zákazník“) uzavře s prodávajícím ohledně zboží nabízeného prodávajícím v jeho internetovém obchodě. Zahrnutí vlastních podmínek zákazníka je tímto v rozporu, pokud nebylo dohodnuto něco jiného.

1.2 Tyto smluvní podmínky se odpovídajícím způsobem vztahují na smlouvy o dodání poukazů, pokud není stanoveno jinak.

1.3 Spotřebitelem se ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí každá fyzická osoba, která uzavírá právní obchod za účelem, který není převážně komerční ani samostatně výdělečně činný.

1.4 Podnikatel ve smyslu těchto VOP je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost způsobilá k právním úkonům, která při uzavírání právního obchodu jedná v rámci výkonu své obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti.

2) Uzavření smlouvy

2.1 Popisy produktů obsažené v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují závaznou nabídku ze strany prodávajícího, ale slouží k tomu, aby zákazník mohl podat závaznou nabídku.

2.2 Zákazník může podat nabídku prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného v internetovém obchodě prodávajícího. Po vložení vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a absolvování elektronického objednávkového procesu podá zákazník kliknutím na tlačítko, kterým je objednávkový proces ukončen, právně závaznou nabídku smlouvy se zbožím obsaženým v nákupním košíku. Dále může zákazník podat nabídku prodávajícímu také e-mailem nebo pomocí online kontaktního formuláře.

2.3 Prodejce může přijmout nabídku zákazníka do pěti dnů,

 • zasláním písemného potvrzení objednávky zákazníkovi nebo potvrzení objednávky v textové podobě (faxem nebo e-mailem), přičemž rozhodující je přijetí potvrzení objednávky zákazníkem, nebo
 • dodáním objednaného zboží zákazníkovi, přičemž rozhodující je převzetí zboží zákazníkem, nebo
 • požádáním zákazníka o platbu po zadání objednávky.

Je-li více výše uvedených alternativ, je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy jedna z výše uvedených alternativ nastane jako první. Lhůta pro přijetí nabídky začíná běžet dnem po odeslání nabídky zákazníkem a končí uplynutím pátého dne po odeslání nabídky. Nepřijme-li prodávající nabídku zákazníka ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím výsledkem, že zákazník již není vázán svým prohlášením o úmyslu.

2.4 Pokud zvolíte platební metodu nabízenou společností PayPal, bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen: „PayPal“), v souladu s Podmínkami použití PayPal, které jsou k dispozici na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full nebo – pokud Zákazník nemá PayPal účet – platí podmínky pro platby bez PayPal účtu, které lze zobrazit na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Pokud zákazník platí platební metodou nabízenou společností PayPal, kterou lze zvolit v online objednávkovém procesu, prodávající deklaruje přijetí zákaznické nabídky již v okamžiku, kdy zákazník klikne na tlačítko, které ukončí objednávkový proces.

2.5 Při podání nabídky prostřednictvím internetového objednávkového formuláře prodávajícího je text smlouvy prodávajícím po uzavření smlouvy uložen a zaslán zákazníkovi v textové podobě (např. e-mail, fax nebo dopis) předložen. Prodávající text smlouvy nad rámec tohoto nezpřístupňuje. Pokud si zákazník před odesláním objednávky zřídil uživatelský účet v internetovém obchodě prodávajícího, budou údaje objednávky uloženy naWebové stránky prodávajícího jsou archivovány a zákazník k nim má bezplatný přístup prostřednictvím svého zaheslovaného uživatelského účtu po poskytnutí příslušných přihlašovacích údajů.

2.6 Před odesláním závazné objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodejce může zákazník identifikovat případné chyby při zadávání pozorným čtením informací zobrazených na obrazovce. Efektivním technickým prostředkem pro lepší rozpoznání vstupních chyb může být funkce zvětšení prohlížeče, s jejíž pomocí se zvětší zobrazení na obrazovce. Zákazník může své údaje opravovat v rámci elektronického objednávkového procesu pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, které objednávkový proces ukončí.

2.7 Pro uzavření smlouvy je k dispozici pouze německý jazyk.

2.8 Zpracování objednávek a kontaktování se obvykle provádí prostřednictvím e-mailu a automatizovaného zpracování objednávek. Zákazník musí zajistit správnost jím uvedené e-mailové adresy pro vyřízení objednávky, aby na tuto adresu mohly být přijímány e-maily zasílané prodávajícím. Zejména při použití SPAM filtrů musí zákazník zajistit doručení všech e-mailů zaslaných prodávajícím nebo třetími osobami pověřenými zpracováním objednávky.

3) Právo na odstoupení od smlouvy

3.1 Spotřebitelé mají obecně právo na odstoupení od smlouvy.

3.2 Více informací o právu na zrušení naleznete ve storno podmínkách prodejce.

3.3 Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na spotřebitele, kteří v době uzavření smlouvy nepatří do žádného členského státu Evropské unie a jejichž jediné místo pobytu a doručovací adresa jsou mimo Evropskou unii. v době uzavření smlouvy.

4) Ceny a platební podmínky

4.1 Pokud není v popisu produktu prodejce uvedeno jinak, uvedené ceny jsou celkové ceny, které zahrnují zákonnou daň z prodeje. Případné dodatečné náklady na doručení a dopravu jsou uvedeny samostatně v popisu příslušného produktu.

4.2 U dodávek do zemí mimo Evropskou unii mohou v jednotlivých případech vzniknout dodatečné náklady, za které prodejce nenese odpovědnost a které musí nést zákazník. Patří sem například náklady na převody peněz bankami (např. poplatky za převod, poplatky za směnný kurz) nebo dovozní cla či daně (např. cla). Takové náklady mohou vzniknout také v souvislosti s převodem peněz, pokud není dodávka uskutečněna do země mimo Evropskou unii, ale zákazník provádí platbu ze země mimo Evropskou unii.

4.3 Zákazník bude informován o možnostech platby v internetovém obchodě prodejce.

4.4 Pokud byla dohodnuta platba předem bankovním převodem, je platba splatná ihned po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodly na pozdějším datu splatnosti.

4.5 Pokud zvolíte způsob platby „SOFORT“, platbu zpracuje poskytovatel platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen „SOFORT“). Aby mohl zákazník uhradit fakturovanou částku prostřednictvím „SOFORT“, musí mít aktivovaný účet online bankovnictví pro účast v „SOFORT“, odpovídajícím způsobem se identifikovat během procesu platby a potvrdit platební příkaz „SOFORT“. Platební transakce je provedena okamžitě poté prostřednictvím “SOFORT” a je odepsána z bankovního účtu zákazníka. Podrobnější informace o způsobu platby „SOFORT“ nalezne zákazník online na https://www .klarna. com/sofort/.

4.6 Pokud zvolíte platební metodu nabízenou prostřednictvím platební služby „mollie“, platbu zpracuje poskytovatel platebních služeb Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nizozemsko (dále jen „mollie“ ). Jednotlivé způsoby platby nabízené prostřednictvím mollie jsou zákazníkovi sděleny v internetovém obchodě prodávajícího. Mollie může ke zpracování plateb využívat i jiné platební služby, pro které mohou platit zvláštní platební podmínky, o kterých může být zákazník samostatně informován. Další informace o “mollie” jsou k dispozici online na https://www.mollie.com/de // k dispozici.

4.7 Pokud zvolíte způsob platby kreditní kartou přes Stripe, fakturovaná částka je splatná ihned po uzavření smlouvy. Platbu zpracovává poskytovatel platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen „Stripe“). Stripe si vyhrazuje právo provést kontrolu kredituprovést a odmítnout tento způsob platby v případě negativní kontroly kreditu.

4.8 Pokud zvolíte platební metodu nabízenou prostřednictvím platební služby „Klarna“, platbu zpracuje Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen „Klarna“) . Další informace a obchodní podmínky Klarna naleznete v platebních údajích prodávajícího, které jsou k nahlédnutí na internetové adrese:

https://cdn.klarna. com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy

5) Dodací a přepravní podmínky

5.1 Pokud prodávající nabízí odeslání zboží, bude dodání provedeno v rámci dodací oblasti určené prodávajícím na dodací adresu uvedenou zákazníkem, pokud nebude dohodnuto jinak. Při zpracování transakce je rozhodující dodací adresa uvedená ve zpracování objednávky prodávajícího.

5.2 Pokud se dodání zboží nezdaří z důvodů, za které odpovídá zákazník, nese zákazník přiměřené náklady, které tím prodávajícímu vzniknou. To neplatí, pokud jde o náklady na dodání, pokud zákazník účinně uplatní své právo na odstoupení od smlouvy. Pokud zákazník účinně uplatní právo na odstoupení od smlouvy, na náklady na vrácení se vztahuje úprava uvedená ve storno podmínkách prodávajícího.

5.3 Pokud zákazník vystupuje jako podnikatel, přechází nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení prodávaného zboží na zákazníka, jakmile prodávající věc předá spedici, dopravci nebo jiné osobě. osoba nebo instituce, která je vydána, odpovědná za provedení zásilky. Pokud zákazník vystupuje jako spotřebitel, přechází nebezpečí náhodné ztráty a náhodného znehodnocení prodávaného zboží až předáním zboží zákazníkovi nebo osobě oprávněné k jeho převzetí. Odchylně od toho přechází na zákazníka pro spotřebitele také nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení prodávaného zboží, jakmile prodávající předá věc dopravci, dopravci nebo osobě či instituci, která je jinak odpovědná za provedení přepravou, pokud Zákazník pověřil spediční společnosti, přepravce nebo osobu či instituci jinak odpovědnou za provedení zásilky provedením zásilky a prodávající tuto osobu nebo instituci zákazníkovi dříve nejmenoval.

5.4 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nesprávné nebo nesprávné dodávky jemu samému. To platí pouze v případě, že za nedodání nese odpovědnost prodávající a s náležitou péčí uzavřel s dodavatelem konkrétní zajišťovací transakci. Prodávající vynaloží veškeré přiměřené úsilí k obstarání zboží. V případě nedostupnosti nebo jen částečné dostupnosti zboží bude zákazník neprodleně informován a protiplnění bude obratem vráceno.

5.5 Vyzvednutí není možné z logistických důvodů.

5.6 Poukazy budou zákazníkovi poskytnuty následovně:

 • prostřednictvím stahování
 • e-mailem
 • poštovní

6) Výhrada vlastnictví

Při platbě předem si prodávající ponechává vlastnictví k dodanému zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

7) Odpovědnost za vady (záruka)

7.1 Pokud není v následujících předpisech uvedeno jinak, platí zákonná odpovědnost za vady. Odchylně od tohoto platí pro smlouvy na dodávku zboží:

7.2 Pokud zákazník vystupuje jako podnikatel,

 • prodejce má na výběr druh doplňkového plnění;
 • V případě nového zboží je promlčecí lhůta pro vady jeden rok od dodání zboží;
 • V případě použitého zboží jsou práva a nároky z vad vyloučeny;
 • promlčecí doba znovu nezačne běžet, pokud je v rámci odpovědnosti za vady provedena náhradní dodávka.

7.3 Výše ​​uvedená omezení odpovědnosti a zkrácené lhůty neplatí

 • pro nároky na náhradu škody a náhradu výdajů ze strany zákazníka,
 • v případě, že prodávající závadu podvodně zamlčel,
 • u zboží, které bylo použito pro stavbu v souladu s jeho obvyklým užíváním a způsobilo jeho vadu,
 • za jakoukoli stávající povinnost prodejce poskytovat aktualizace pro digitální produkty v případě smluv na dodávku zboží s digitálními prvky.

7.4 Pro podnikatele navíc platí, že zákonné promlčecí lhůty pro jakýkoli stávající zákonjakékoli právo na postih zůstává nedotčeno.

7.5 Pokud zákazník vystupuje jako spotřebitel, je vyzván, aby dodané zboží se zjevným poškozením při přepravě reklamoval u doručovatele a informoval o tom prodávajícího. Pokud zákazník nevyhoví, nemá to žádný vliv na jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad.

8) Uplatnění propagačních poukazů

8.1 Poukázky, které jsou zdarma vydávány prodávajícím v rámci akcí s konkrétní dobou platnosti a které zákazník nemůže zakoupit (dále jen „akční poukazy“), lze uplatnit pouze v obchodě prodávajícího. v internetovém obchodě a lze je uplatnit pouze ve stanovené lhůtě.

8.2 Jednotlivé produkty mohou být vyloučeny z poukazové kampaně, pokud z obsahu poukazu vyplývá odpovídající omezení.

8.3 Propagační poukazy lze uplatnit pouze před dokončením procesu objednávky. Dodatečné započtení není možné.

8.4 Na jednu objednávku lze uplatnit pouze jeden propagační poukaz.

8.5 Hodnota zboží musí být minimálně rovna částce propagačního poukazu. Případný zbývající kredit nebude prodejcem vrácen.

8.6 Pokud hodnota propagačního poukazu nepostačuje k pokrytí objednávky, lze k vyrovnání rozdílu zvolit jednu z dalších platebních metod nabízených prodejcem.

8.7 Zůstatek propagačního poukazu nebude vyplacen v hotovosti ani na úrocích.

8.8 Poukaz na akci nebude vrácen, pokud zákazník vrátí zboží, které bylo zcela nebo zčásti zaplaceno poukazem na akci v rámci svého zákonného práva na odstoupení od smlouvy.

8.9 Propagační poukaz je přenosný. Prodávající může zaplatit s vybíjejícím účinkem příslušnému majiteli, který akční poukaz uplatní v internetovém obchodě prodávajícího. To neplatí, je-li prodávající vědom nebo z hrubé nedbalosti neznal neoprávnění, právní nezpůsobilost nebo nedostatek oprávnění zastupovat příslušného vlastníka.

9) Uplatnění dárkových poukazů

9.1 Poukazy, které lze zakoupit prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „dárkové poukazy“), lze uplatnit pouze v internetovém obchodě prodávajícího, není-li na poukazu uvedeno jinak.

9.2 Dárkové poukazy a zbývající zůstatky dárkových poukazů lze uplatnit do konce třetího roku následujícího po roce zakoupení poukazu. Zbývající kredit bude zákazníkovi připsán do data vypršení platnosti.

9.3 Dárkové poukazy lze uplatnit pouze před dokončením procesu objednávky. Dodatečné započtení není možné.

9.4 Na jednu objednávku lze uplatnit pouze jeden dárkový poukaz.

9.5 Dárkové poukazy lze použít pouze k nákupu zboží a nelze je použít k nákupu dalších dárkových poukazů.

9.6 V případě, že hodnota dárkového poukazu nepostačuje k pokrytí objednávky, lze k úhradě rozdílu použít některou z dalších platebních metod nabízených prodejcem.

9.7 Zůstatek na dárkové kartě nebude vyplacen v hotovosti ani na úrocích.

9.8 Dárková karta je přenosná. Prodávající může zaplatit s vybíjecím účinkem příslušnému majiteli, který dárkový poukaz uplatní v internetovém obchodě prodávajícího. To neplatí, je-li prodávající vědom nebo z hrubé nedbalosti neznal neoprávnění, právní nezpůsobilost nebo nedostatek oprávnění zastupovat příslušného vlastníka.

10) Alternativní řešení sporů

10.1 Komise EU poskytuje platformu pro online řešení sporů pod následujícím odkazem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů z online kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb, kterých se účastní spotřebitel.

10.2 Prodávající není povinen ani ochoten účastnit se řízení o řešení sporu před spotřebitelským rozhodčím senátem.

– Lublaň, Slovinsko, 1. 1. 2022

Všeobecné obchodní podmínky – BOLLSEN® – ERTG d.o.o.; https://bollsen.cz